نسل موزیک

دادگاهی شدن «مجید درخشانی» و اعضای «ماه‌بانو»

 

به تازگی گروه موسیقی «ماه بانو» که تخت سرپرستی «مجید درخشانی» می باشند, توسط دادگاه احضار شده اند, تا به دلیل استفاده از تکخوان زن در قطعه هایشان پاسخگو باشند.